ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 119 ครั้ง
วันที่ 9 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 14 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

English Camp Program for IVEN 1 undergraduates ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 36 คน 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 3. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 38 คน 4. สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 24 คน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 18 คน 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 19 คน 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 8 คน ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกราบพระะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 102 ครั้ง
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษให้กั ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่้อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่3 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 145 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ จากท่านจันศิริ พุ่มศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 214 ครั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเชิญแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 228 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2560 ( 23-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง
21 มกราคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 191 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2560 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 [ 16 ]  17   >> | Last