ภาพกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 345 ครั้ง
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 331 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีประธานการประชุม นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 7 วิทยาลัยในสังกัดฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 571 ครั้ง
วันที่ 12 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานออกสู่โลกอาชีพในยุคปัจจุบันของนักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 350 ครั้ง
วันที่ 9 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 14 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

English Camp Program for IVEN 1 undergraduates ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 419 ครั้ง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 36 คน 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 3. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 38 คน 4. สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 24 คน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 18 คน 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 19 คน 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 8 คน ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกราบพระะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 354 ครั้ง
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษให้กั ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 347 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่้อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่3 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 410 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 469 ครั้ง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ จากท่านจันศิริ พุ่มศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 [ 19 ]  20  21   >> | Last