ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 639 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการร่างกฎหมายประจำ(นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) นายวิวัฒน์ วานิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และทีมงานจากศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 663 ครั้ง
ในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2565 - 2569) โดยมี ท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ( 04-02-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 700 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือระหว่างประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง (คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์) ณ บริษัทลำปางศิลป์นคร จังหวัดลำปาง และประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดลำปาง (คุณสกล สุพรรณบรรจง) ณ บริษัทนิยมพานิช สาขาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 696 ครั้ง
ในวันที่ 6 มกราคม 2564 นายธีรวุธ ยะอูป ผุ้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นายนายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 608 ครั้ง
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 539 ครั้ง
ในวันที่ 4 มกราคม 2564 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ รศ.ศิลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผศ. ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วิทยาเขตภาคพายัพ) ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 553 ครั้ง
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 899 ครั้ง
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน), นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 21-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 470 ครั้ง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ( 17-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 608 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last