ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ( 09-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 466 ครั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2560 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ( 09-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 391 ครั้ง
วันที่ 26 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ( 09-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 647 ครั้ง
วันที่ 23-25 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0" ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี และร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดย ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ นางสุพัตร มูลเมือง และนายชิษณุชา ผาบจันดา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กิจการนักศึกษา องค์การวิชาชีพ และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1 ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 427 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กิจการนักศึกษา องค์การวิชาชีพ และกิจการพิเศษ โดยมีนายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และนายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดูภาพกิจกรรม..

การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 436 ครั้ง
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 427 ครั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 416 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีประธานการประชุม นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 7 วิทยาลัยในสังกัดฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 679 ครั้ง
วันที่ 12 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานออกสู่โลกอาชีพในยุคปัจจุบันของนักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 429 ครั้ง
วันที่ 9 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 14 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

English Camp Program for IVEN 1 undergraduates ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 512 ครั้ง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 36 คน 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 3. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 38 คน 4. สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 24 คน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 18 คน 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 19 คน 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 8 คน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 [ 23 ]  24  25   >> | Last