ภาพกิจกรรม
ร่วมกราบพระะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 442 ครั้ง
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษให้กั ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 433 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่้อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่3 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 483 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 546 ครั้ง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ จากท่านจันศิริ พุ่มศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 551 ครั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเชิญแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 616 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2560 ( 23-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 461 ครั้ง
21 มกราคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 504 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2560 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 502 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะบุคลากร เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำปาง โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำพูน โดยวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุม สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 460 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 [ 24 ]  25   >> | Last