ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 788 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาเหนือ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( 24-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 584 ครั้ง
วันที่ 19 ส.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวโอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินงานโดยชมรมการบัญชีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีนายปรเมศวร์ อริเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.เกาะคา อ.แจ้ห่ม อ.เถิน และอ.เมือง ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ในโอกาสนี้นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามสถานศึกษา นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความตระหนักให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลกองทุนหมู่บ้านของตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดอบรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 36 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 215 คน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง จำนวน 70 คน มีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะที่ 3) ( 03-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 445 ครั้ง
วันที่ 24 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสถานบันการอาชีวภาคเหนือ 1 ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีระยะ ที่ 3 โดยมี นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ( 20-07-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 575 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ( 20-07-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 433 ครั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมสมัครเป็นประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 10-07-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 715 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก สถานศึกษาในส่วนราชการสถาบัน ที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดดเด่น และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 14-06-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 773 ครั้ง
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ทางสถาบันฯ ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา กราบอาราธนาพระพรหมงคล วิ. (หลองปู่ทอง สิริมงคโล) ประกอบพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันฯ และทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากท่าน สุนันท์ เทพศรี ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อสถาบันฯ ณ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ตั้งของสถาบันฯ ในอนาคต) โดยมีนาย บุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน ( 07-06-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 1012 ครั้ง
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ร่วมใจปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน ณ ป่าชุมชรห้วยจุ๋มปี๋ บ้านป่าก่อ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 11-05-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 2037 ครั้ง
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกับสถานศึกษาในส่วนราชการได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการความร่วมมือ ให้ครอบครุมทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ( 17-04-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 552 ครั้ง
นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกอบด้วยนายไกรสีห์ ชัยพรหม นายนิเวศน์ มณีรัตน์ และนายตุ๋ย สุวงษ์ เดินทางเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้แก่ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่,ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสารภี,ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง,ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ,ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ,ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา ที่เสียสละตนเองปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last