ภาพกิจกรรม
การประชุุมเตรียมความพร้อม พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปี2560 ( 26-02-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 861 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุุมเตรียมความพร้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปี2560 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุุมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูอาชีวศึกษา ( 08-02-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 718 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุุมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูอาชีวศึกษา โดยมีนายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561 ( 30-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 551 ครั้ง
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 2. ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรประจำปี 2556(ปรับปรุงปี 2561) 3.การพัฒนาหลักสูตรประจำปี 2662 4.การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมประเมินความพร้อมเเละศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ( 15-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 935 ครั้ง
การประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันและตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียายนต์ 2.สาขาวิชาการโรงแรม 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 11-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 496 ครั้ง
นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการประชุมสัมมนาการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ อิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเยี่ยมชมตรวจสอบศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 29-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 657 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 1. ที่ตั้งศูนย์ บริษัท สุขุม เซอร์วิสจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ที่ตั้งศูนย์ หมวดการทางลำพูน (ดอยติ) จังหวัดลำพูน ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอาชีวอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 3. ที่ตั้งศูนย์ ปตท.หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 4. ที่ตั้งศูนย์ร้านกาแฟหน้าวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 543 ครั้ง
การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ( 22-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 486 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมสัมมนาสร้างความใจการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 499 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดและรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ( 18-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 644 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น พร้อมด้วย Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kazunori Kawada กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผอ.บุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดร.ถาวร เกียรติไชยากร และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น ขอใช้พื้นที่บางส่วนของสวนสุขภาพบ้านเด่น ในการจัดสร้างสวนสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอันยาวนาน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   >> | Last