ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 199 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 256 ครั้ง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ จากท่านจันศิริ พุ่มศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 255 ครั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเชิญแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 283 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2560 ( 23-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 188 ครั้ง
21 มกราคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 240 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2560 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 211 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะบุคลากร เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำปาง โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำพูน โดยวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุม สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 223 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1ครั้งที่ 10 ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 178 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ประภากร วัชราคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ท่านผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science ( 16-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 163 ครั้ง
ท่าน ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ทีปรึกษาและบอร์ด สอศ พร้อมด้วย ผศ.ดร นิวัตรมูลปา ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science ประชุมและประสานงานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 [ 17 ]  18   >> | Last