ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ.2563 ( 23-09-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 409 ครั้ง
การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และสถานประกอบการ (Credit Photo by : น้องวุฒิชัย) ดูภาพกิจกรรม..

เกษียณสุขสันต์ ความผูกพันยังมั่นคง ( 11-09-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 437 ครั้ง
เกษียณสุขสันต์ ความผูกพันยังมั่นคง โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 10-09-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 551 ครั้ง
ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายไกรสีห์ ชัยพรหม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2562 ( 10-09-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 346 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2562 ( 22-08-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 438 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ปีการศึกษา2561 ( 22-08-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 419 ครั้ง
ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตืิการ ปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 400 ครั้ง
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนืิอ 1 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง พ.ศ.2561) และหลักสูตร พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรอุดมศึกษา" (CHE Curriculum Online) โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 413 ครั้ง
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื่นในผืนป่า ลดไฟป่า ลดหมอกควัน" โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เครื่อข่าย ทสม.จังหวัดลำพูน ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 473 ครั้ง
คณะครู นักศึกษา ป.ตรี และปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.ลำปาง ดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำคณะครู นักศึกษา ระดับ ป.ตรี และระดับ ปวส. เข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินตามโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ PEA ลำปาง ให้การต้อนรับ การบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินของจริงตลอดเส้นทางถนนบุญวาทย์ ตามโครงการความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากสามารถพัฒนาศักยภาพของครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ด้านความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ยังเป็นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 448 ครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนบ้านห้วยตอง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง โรงเรียนบ้านอมพาย โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ (ขยายโอกาส) และโรงเรียนนายาง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last