ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ณ วิทยาลัยก ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 602 ครั้ง
ภาพรวมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 513 ครั้ง
คณะผู้อำนวยการสถาบันและคณะดำเนินงานในพิธีพระราชปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร โดยมีท่าน สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น ( 01-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 574 ครั้ง
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาประชุมวางแผนในการปลูกต้นซากุระที่ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกต้นซากุระ รวมถึงเข้ามาชมพื้นที่ที่กำลังจะมีการสร้างอาคารสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 (สันป่าตอง) เพื่อนำซากุระมาปลูกในพื้นที่สถาบัน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีการซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 -2559 วันที่ 22 – 23กรกฎาคม 2560 ( 25-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 607 ครั้ง
ประมวลภาพบรรยากาศโดยรวมในพิธีการซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 -2559 ดูภาพกิจกรรม..

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ( 17-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 482 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต และกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ( 13-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 548 ครั้ง
วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ร่วมเข้าประชุมและรับทราบ ในกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 06-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 471 ครั้ง
เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ข้าราชการตรวจสอบภายใน มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคระกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และพัฒนากำลังคนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 463 ครั้ง
25 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากำลังคนครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 537 ครั้ง
24 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ เพื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)หลักสูตรใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3. สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5. สาขาวิชาการเทคดนโลยีแมคคาทรอนิกค์ยานยนต์(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 6. สาขาวิชาการเทคดนโลยีการจัดการอาคารขนาดใหญ่(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดอบรมการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 472 ครั้ง
10 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดอบรมการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร นายมงคล ธุระ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 [ 22 ]  23  24  25  26   >> | Last