ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ( 13-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 441 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ 4/2563 ( 05-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 427 ครั้ง
ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษารับมอบ(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 389 ครั้ง
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 401 ครั้ง
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษเดินทางร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 09-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 659 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1พร้อมด้วย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และนายธีรโชติ ธรรมกิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 (Framework for IVEN 1 Development plan 2020 ) ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 699 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 469 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 445 ครั้ง
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยท่านวิทยากร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 429 ครั้ง
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) และการประกันคุณภาพหลักสูตร (CHE QA) โดยมีท่านวิทยากร นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ด้านการอุดมศึกษา (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 568 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last