ภาพกิจกรรม
โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก (ต่อเนื่อง ( 03-10-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 476 ครั้ง
วันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา ดิจิตอลกราฟิก (ต่อเนื่อง) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ ( 03-10-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 617 ครั้ง
โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์ วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ( 03-10-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 480 ครั้ง
โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็ก (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 22 กันยายน 2561 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ( 03-10-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 493 ครั้ง
โครงการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 842 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาเหนือ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( 24-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 683 ครั้ง
วันที่ 19 ส.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวโอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินงานโดยชมรมการบัญชีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีนายปรเมศวร์ อริเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.เกาะคา อ.แจ้ห่ม อ.เถิน และอ.เมือง ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ในโอกาสนี้นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามสถานศึกษา นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความตระหนักให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลกองทุนหมู่บ้านของตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดอบรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 36 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 215 คน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง จำนวน 70 คน มีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะที่ 3) ( 03-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 502 ครั้ง
วันที่ 24 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสถานบันการอาชีวภาคเหนือ 1 ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีระยะ ที่ 3 โดยมี นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ( 20-07-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 635 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ( 20-07-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 477 ครั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมสมัครเป็นประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 10-07-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 760 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก สถานศึกษาในส่วนราชการสถาบัน ที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดดเด่น และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last