ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 1109 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ได้รับเกียรติต้อนรับดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศและการแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 828 ครั้ง
ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัย Sichuan Engineering Technical College ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 951 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นำโดยนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ Mr. Xiao Feng(Vice President) ,Mr. Zhang Wei(Dean of Tourism Management) และ Mrs. He Dongmei(Vice Director of College Office and Foreign Affairs Office) คณะผู้บริหารจากวิทยาลัย Sichuan Engineering Technical College ซึ่งเป็นวิทยาลัยลำดับต้นๆของประเทศจีน โดยเป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Top 28 National Model Vocational Colleges และTop 50 National College in Graduates Employment ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ( 26-02-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 701 ครั้ง
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2560 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุุมเตรียมความพร้อม พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปี2560 ( 26-02-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 755 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุุมเตรียมความพร้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปี2560 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุุมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูอาชีวศึกษา ( 08-02-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 620 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุุมเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูอาชีวศึกษา โดยมีนายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561 ( 30-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 472 ครั้ง
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 2. ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรประจำปี 2556(ปรับปรุงปี 2561) 3.การพัฒนาหลักสูตรประจำปี 2662 4.การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมประเมินความพร้อมเเละศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ( 15-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 825 ครั้ง
การประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันและตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียายนต์ 2.สาขาวิชาการโรงแรม 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 11-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 454 ครั้ง
นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการประชุมสัมมนาการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ อิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเยี่ยมชมตรวจสอบศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 29-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 592 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 1. ที่ตั้งศูนย์ บริษัท สุขุม เซอร์วิสจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ที่ตั้งศูนย์ หมวดการทางลำพูน (ดอยติ) จังหวัดลำพูน ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอาชีวอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 3. ที่ตั้งศูนย์ ปตท.หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 4. ที่ตั้งศูนย์ร้านกาแฟหน้าวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last